Huishoudelijk reglement

ARTIKEL 1 LEDEN

Leden kunnen slechts zij zijn, die lid zijn van de KNVB

ARTIKEL 2 ZAALVOETBALCOMPETITIE
Door de verenigingsleden wordt in verenigingsverband deel genomen aan de door de KNVB georganiseerde zaalvoetbalcompetitie.

ARTIKEL 3 DEELNAME AAN OVERIGE WEDSTRIJDEN
Deelname is tevens open voor vriendschappelijke wedstrijden en toernooien, waarop door de vereniging, in overleg met het bestuur, is ingeschreven.

ARTIKEL 4 FINANCIËLE VERPLICHTINGEN
Financiële verplichtingen zoals boetes, welke door de KNVB aan onze vereniging worden opgelegd komen ten laste van:

A Ten laste van de betrokken persoon zelf indien:

– In de functie van trainer niet aanwezig zijn;
– Alle ontstane kosten i.v.m. strafzaak van de KNVB;
– Onvolledig ingevulde wedstrijdformulier (coach en/of aanvoerder)
– Het wedstrijdformulier niet binnen 3 werkdagen wordt ingeleverd door middel van het uploaden op de website
of per post versturen naar het bestuur;
– Opstellen van onrechtmatige speler/speelster (aanvoerder/coach);
– Geen of onvolledige zaaldienst verricht.

B Ten laste van het gehele team indien:

– Schuldig aan niet doorgaan c.q. staken van de wedstrijd

ARTIKEL 5 VERZUIM BIJ WEDSTRIJDEN
Het zonder geldige reden net opkomen dagen van een speler/speelster bij een vastgestelde officiële en/of vriendschappelijke wedstrijd van het desbetreffende team zal, mits niet minimaal 48 uur van tevoren doorgegeven aan de coach of bestuur, worden bestraft met:

– 1 wedstrijd schorsing bij verzuim voor de eerste keer;
– 2 wedstrijden schorsing bij verzuim voor de tweede keer;
– Strafmaat ter beoordeling van het bestuur bij herhaaldelijk verzuim (maximaal op te leggen straf is opzegging van het lidmaatschap van het desbetreffend lid, zonder teruggaaf van de betaalde contributie)

ARTIKEL 6 REGLEMENT TIJDENS DE WEDSTRIJD
– Het zich zonder toestemming verwijderen van de spelersbank zal worden bestraft, evenals het uit het veld lopen zonder een wissel af te wachten;
– Op de bank wordt dient de aanvoerder en/of trainer de beslissingen te nemen;
– De coach bepaalt hoe veel speeltijd een speler krijgt, dat houdt in dat niet iedereen evenveel hoeft te spelen;
– Wisselen hoeft niet op volgorde plaats te vinden;
– Al het wanordelijke gedrag zal bestraft worden met een schorsing c.q. boete, dit niet alleen tijdens wedstrijden,
maar ook voor of na de wedstrijd in de kleedkamer;
– Men dient een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn of een daartoe door de aanvoerder en/of
trainer aangegeven tijdstip;
– Alle sieraden (ringen, oorbellen e.d.) die een tegenstander of de speler zelf kunnen verwonden, dienen voor aanvang van de wedstrijd te worden afgedaan.

ARTIKEL 7 TENUE
Het tijdens de wedstrijden te dragen tenue zal worden bepaald door de vereniging c.q. sponsor.

ARTIKEL 8 OPZEGGING LIDMAATSCHAP
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk plaatst te vinden. Richt je brief aan het bestuur voor het einde van elk verenigingsjaar, t.w. voor 15 mei.

ARTIKEL 9 SANCTIES BIJ GEWELD OP EN LANGS DE SPORTHALLEN
Het team of speler van een team die zich schuldig maakt aan schelden/schoppen/vechten/spuwen of anderszins dan voetballen wordt met onmiddellijke ingang uit de vereniging gezet.(als jij niet de schuldige bent en je onthoud je van deze zaken, ook al word je belaagd, je mag je zelf wel verweren maar niets doen.(laten de medespelers zich er niet mee bemoeien dan alleen als je door meerder spelers word belaagd, ze mogen je dan wel beschermen maar zelf niet slaan/ duwen of schelden. Je gaat je recht halen door een rapport te schrijven van deze toedracht en je zult dan zien je het recht aan jou kant krijgt en de persoon of personen hier voor zullen gaan boete maar nu op een rechtmatige manier).
Uitsluiting van de competitie voor zo een team is dan een makkelijke straf met een boete door de KNVB gegeven en je hebt je recht gehaald, wie het laatst lacht, lacht het best zeg ik maar. Het rapport van de scheidsrechter zal jullie verhaal bevestigen en aanvullen.

ARTIKEL 10 RAPPORT BIJ ONENIGHEID OP HET VELD
Bij onenigheid in het veld in welke vorm ook moet ik binnen 1 werkdag een volledig uitgebreid rapport hebben van het team met naam en toenaam.

ARTIKEL 11 HOE OM TE GAAN MET SCHEIDSRECHTERS
Wanneer een scheidsrechter niet goed of slecht arbitreert, zul je daar mee om moeten gaan en accepteren, hoe vervelend dat ook mag zijn. Wat je daar tegen kan doen is zo goed spelen en laten zien dat je er mentaal tegen kan, ook als de leiding dat soms nadelig beïnvloed, sta er boven. Mocht de scheidsrechter zeer slecht leiding geven of oneerlijk zijn in de wedstrijd en jullie duidelijk duperen, maak een rapport met jullie bevindingen en geef dat aan mij, ik zal de KNVB daar dan over inlichten. Als er dan meerder rapporten komen, kan deze scheidsrechter worden aangesproken of word deze gecontroleerd tijdens een van zijn wedstrijden. Houd er rekening mee dat we niet kunnen spelen zonder arbitrage, dan weten we zeker dat het niet goed gaat, niet alle scheidsrechters zijn van het zelfde niveau en kunnen soms vervelende fouten maken, maar daar moeten we mee leren omgaan.